Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informujemy że:

ADMINISTRATOREM Państwa danych osobowych jest Fitness Wellness AZIK z siedzibą w Krakowie ul.Wysłouchów 30 d, 30-611 Kraków zwanym dalej Administratorem , z którym można skontaktować się pod adresem : biuro@azik.pl

 

PODSTAWĄ  PRAWNĄ  przetwarzania  Państwa  danych  jest  umowa

pomiędzy  Panią/Panem  a Administratorem,  zwana  dalej: „Umową”, do  zawarcia  której  dochodzi  w skutek wykupienia abonamentu, karnetu bądź pojedynczej usługi , dla  wykonania  której  przetwarzanie  Państwa  danych  jest niezbędne.

 

Państwa  dane  osobowe  przetwarzane  są  wyłącznie  DLA  CELÓW  realizacji Umowy oraz praw i roszczeń z niej wynikających.  Podanie  przez   Panią/Pana danych   osobowych   jest DOBROWOLNE ,   ale   ich   niepodanie spowoduje, że zawarcie i wykonanie Umowy nie będą możliwe.

 

OKRES PRZECHOWYWANIA:

Państwa  dane  będą  przechowywane  nie  dłużej  niż  jest  to  konieczne,  tj. przez okres 3 lat od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy.

 

Macie Państwo PRAWO   dostępu  do  swoich  danych,  ich  sprostowania, przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych.

W  związku  z  przetwarzaniem  Twoich  danych  osobowych  przez Administratora przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Administrator będzie przetwarzać Państwa dane w  celu  ewentualnego  ustalenia,  dochodzenia  lub  obrony  przed  roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).